foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


.
.
.

SAFRANBOLU KÜLTÜR VE TURİZM VAKFI RESMİ SENEDİ

MADDE 1-Medeni Kanunun 903 Sayılı Kanunla değişik 73-81/B maddeleri çerçevesinde SAFRANBOLU KÜLTÜR VE TURİZM VAKFI adı altında tüzel kişiliği olan bağımsız bir Vakıf kurulmuştur. Vakfın kurucuları ile ikametgahları ve bağış miktarları bu senedin 3 ncü maddesinin (a) bendinde gösterilmiştir.

 

VAKFIN AMACI

 

MADDE 2-Başta Safranbolu olmak üzere ülkemiz ve bölgemizin tarihi, turistik, mimari, soyut ve somut kültürel değerlerini araştırmak, korumak, geliştirmek, yaşatmak, sergilemek, arşivlemek, sürdürülebilir bir turizm olgusu yaratmak, doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak ile sanatsal faaliyetlere ortam hazırlamak, katılmak, desteklemek konularını amaç edinmiştir.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 2A

1.                 Somut ve somut olmayan tarihi ve kültürel miras değerlerimizin ortaya çıkarılmasını, korunmasını ve tanıtımını sağlamak, tescilli kültür varlığı kaybolmakta olan yapıların restorasyonu, geri kazanımı için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak; devam etmekte olanlara maddi katkılarda bulunmak, bu amaçla projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanması için çaba sarfetmek,

2.                 Doğal çevrenin ve yaban hayatının korunması çalışmalarına destek vermek, çevremizdeki bitki çeşitliliğinin korunması, ve tanıtılması faaliyetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili panel, konferans, festivaller vd. etkinlikler düzenlemek.

3.                 Ülke orman varlığının zenginleştirilmesine, korunmasına çalışmalarına katkıda bulunmak, bu amaçla yapılacak fidan dikim, ağaçlandırma vb. etkinliklere destek vermek,

4.                 Yurtiçi ve yurtdışındaki kültür ve tabiat varlıklarını koruma amaçlı kurum ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, ortak projeler geliştirmek, uygulamak, bu gibi yerlerin koruma alanı ilan edilmesini sağlamak,

5.                 Mevcut turizm potansiyelini Türkiye ve dünya turizminin ilgisine sunmak, kurulacak iktisadi işletme ile turizm işletmeleri açmak, kiralamak, ihalelere girmek, ortaklıklar kurmak, devir almak, devir etmek vb. faaliyetlerle bölge ve ülke turizminin geliştirilmesine çalışmak,

6.                 Kültür, sanat ve turizm alanında eserler meydana getirilmesini teşvik etmek, desteklemek. Yurtiçinde ve yurtdışında amacı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve turistik konferans ve toplantılar düzenlemek, katılmak, konserler verdirmek, belgesel filmler çektirmek, sergi ve kurslar, açmak, açılmasını desteklemek.

7.                 Yurdumuzun folklorik değerlerini araştırmak, tanıtmak ve yaygınlaştırmak için halk oyunları, halk müziği, halk edebiyatı, el sanatları, ve benzeri konularda elemanlar yetiştirmek için kurslar açmak, bu amaçla topluluklar, kulüpler, korolar kurmak ve gösteriler düzenlemek.

8.                 Kaybolmakta olan yöresel ve geleneksel mesleklerin canlandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapmak, uygun ortam hazırlamak, maddi ve manevi destek sağlamak,

9.                 Safranbolu merkez ve kırsalında yerel rehberlik hizmetleri verebilecek elemanların yetiştirilmesi için rehberlik eğitim merkezi kurmak, kişi ve kurumların bu konudaki taleplerini karşılamak, yerel rehber kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için girişimlerde bulunmak.

10.            Turizm, mimarlık, restorasyon, arkeoloji alanlarında yükseköğrenim yapan öğrencilere imkanlar ölçüsünde burslar vermek.

11.            Vakıf çalışmaları ile ilgili kitap, broşür süreli yayınlar yapmak, vakfa ait internet sitesi ve sosyal paylaşım araçları ile çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak,

 

VAKFIN MAL VARLIĞI İLE GELİRLERİ VE GELİRLERİNİN KULLANILMASI

 

MADDE 3-Vakıf varlığının aktif bölümü, özellikle aşağıda yazılı kaynaklardan meydana gelir.

 

 a)    Vakfın kurucuları tarafından bu senedle kurulan vakfa, kuruluş işlemleri ile birlikte yapılan  ivazsız  kazandırmalar. Aşağıda isim ve ikametgahları yazılı kişiler adlan hizasında yazılı meblağları vakfa   tahsis ve  tediye etmişlerdir. Kuruluş mal varlığı, kuruluş sonrası yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

 

b)        Üçüncü kişiler tarafından vakfa yapılacak bağışlamalar ve ölüme bağlı kazandırmalar.(Vakıf Yönetim Kurulu uygun bulmadığı bağışlamaları veya ölüme bağlı kazandırmaları red yetkisine sahiptir)

c)        Vakfın iktisab edeceği menkul ve gayrimenkul kıymetler ile araçlara temettü, kira ve satışlarından,

d)       Vakfın yararına düzenlenecek konser, balo, kermes ve benzeri sosyal toplantı faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.

e)    Turizm alanında düzenlenecek şenliklerden elde edilecek gelirler.

f)         Amacına uygun işletmelerde yaptığı işletmecilik veya ortaklıklardan elde edeceği gelirler.

g)   Amacına uygun şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,

h)        Amacının gerçekleştirilebilmesi için yurt dışından sağlanacak hibe,yardım ve buna benzer gelirler.

ı)   Vakıf gayelerine aykırı düşmemek kaydı ile Vakıf Yönetim Kurulunun uygun bulacağı diğer gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN KULLANILMASI

MADDE 4- Vakfın yıllık gelirlerinden Yönetim masrafları ile medeni kanun hükümleri gereğince tesbit edilecek teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşüldükten sonra kalan miktardan yönetim kurulunca karar altına alınacak bir meblağ yedek akçe olarak ayrılır. Vakıf gelirlerinde düşme veya vakfın devamı için gerekli masrafların karşılanmasında güçlük çekildiği durumlarda Vakıf Yönetim Kurulu karan ile yedek akçelerden harcama yapılabilir. Vakıf gelirlerinden yukarıda belirtilenler çıkarıldıktan sonra kalanın tümü 2 nci maddede yapılı amaçların gerçekleşmesine tahsis olunur. Bu miktar Vakıf gelirlerinin %80 inin altına düşemez

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

 

MADDE 4A-Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 5- Vakfın merkezi, Karabük İli Safranbolu ilçesinde olup, adresi "Atatürk Mahallesi, Ulucami Meydanı Sokak No:478600 Safranbolu"dur. Vakıf ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Bunların görev ve yetkilerini, vakıf yönetim kurulu kararıyla belirli ilke ve kurallara bağlayabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6- Vakfın organları aşağıdaki gibidir.

a)        Mütevelli Heyet

b)       Yönetim Kurulu

c)        Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

 

MADDE7- Mütevelli Heyeti senedin 3. Maddesinin (a) bendinde belirtilen kişilerle birlikte 90 kişiden oluşur. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu veya mütevelli heyet üyelerinden en az üçünün teklif edeceği kişi veya kişiler, boşalan üyeliklere, mütevelli heyetin kararı ile alınabilirler.Mütevelli heyet üyeliğine alınacak olanların vakfedecekleri irat, menkul veya gayrimenkullerin dışında ödeyecekleri üyelik bağışı ile mütevelli üyeliği yıllık aidatları her yılın başında yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organı olup yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a)  2 Yıllık bir süre için üyeleri arasından yönetim kurulu başkanını seçmek.

b)  Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.

c)  Denetim kurulunu seçmek.

ç)  Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarım görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

d)  Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e)  Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe taşanlarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

f)  Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

g)   Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak

h)  Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

MADDE 9- Mütevelli Heyeti, bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin hususları ve yönetim kurulunun hazırladığı gündemdeki diğer konulan görüşmek üzere, her yılın ilk beş ayı içinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte olağan olarak toplanır.

        Mütevelli heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az onda birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan, belirleyecekleri bir gündemi görüşmek amacıyla talepte bulunmaları halinde en geç iki ay içinde olağanüstü olarak toplanır.

        Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantılarda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi veya önerileri ile; resmi senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

         Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce vakıf merkezinde asılacak olan ilanile veya imza karşılığında veyaüyelerin vakıfta kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecek elektronik posta,  vakıfta kayıtlı güncel telefonlarına  gönderilecek kısa mesaj (sms),  vakfın www.safranbolukultur.com.tr   adresli internet sitesi ile  https://www.facebook.com/safranbolukulturturizmvakfi, adresli sosyal paylaşım sitesinde yapılacak olan ilan  ile bildirilir.  

         Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde toplanır. İkinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının altıda birinden (1/6) az olamaz.

         Toplantılar, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve toplantıyı mütevelli heyet tarafından seçilen divan heyeti yönetir. Divan bir başkan ile en az bir üyeden oluşur. Mütevelli heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek bir üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir üye en fazla bir üyeye vekalet edebilir. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya  üç toplantıya katılmayan mütevelli heyet  üyesinin üyeliği kendiliğinden sona erer.

         Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler ile mütevelli heyet üyeliğinde meydana gelebilecek boşalma nedeniyle yerine alınacak mütevelli heyet üyesi veya üyeleri için karar yeter sayısı, üye tam sayısının (2/3) üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

 

MADDE10- Vakıf Yönetim Kumlu; Vakıf Başkam, mütevelli heyetçe kendi üyeleri arasından veya dışarıdan iki yıllığına seçilecek (7) yedi üye ile Safranbolu Belediye Başkanı veya uygun göreceği bir (1) Belediye Meclisi üyesinin katılımı ile (9) dokuz kişiden oluşur.

Mütevelli heyet, Yönetim kumlu için ayrıca (4) dört yedek üye seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla, mütevelli heyet üyeleri dışından kişilerin de Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kumlu yapacağı ilk toplantıda başkan vekili ile gerekli bulacağı konularda görev bölümünü yapar. Yönetim Kumlu Başkam, görevi süresince Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de üstlenir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, yedek üyelerden biri çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli nedeni olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kumlu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (5) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyuna üstünlük tanınır. Alman kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11- Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;

a)        Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü karan alır ve uygular.

b)        Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c)        Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d)       Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli  girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e)        Görev,yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar,vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir. Gerektiğinde görevlerine son verir.

f)         Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder gerektiğinde işlerine son verir.

g)        İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına veya kapatılmasına karar verir, bu hususlarda gereken işlemleri yapar.

h)     Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder. Hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolarının düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i)          Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k)   Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l)          Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

m)   Faaliyetleri esnasında vakıf resmi senedinde başka bir organa bırakıldığı

açıkça belirtilmeyen diğer yetkileri kullanır.

n)  İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETLEME KURULU

 

MADDE 12-Denetleme Kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organıdır. Denetleme kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan, iki yıllık süre için seçilecek (3)üç  kişiden oluşur. Ayrıca bir (1) bir yedek üye de seçilir. Denetleme kurulu incelemelerini yılda iki kez, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar ve düzenlediği raporun bir örneğini, mütevelli heyet ile yönetim kuruluna sunar.

 

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 13-Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim kurulu başkanına devredebilir.Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçım, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. Yönetim kurulunun aksine bir kararı olmadıkça, idari makamlar ile yargı mercileri nezdinde vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.

MADDE 14- Vakıf senedinden çıkarılmıştır.

MADDE 15- Mütevelli heyet ile Yönetim kurulu toplantı kararlan noter tasdikli defterlere geçirilir ve imzalanır.

ONUR KURULU VE ONUR ÜYELİĞİ

MADDE 16- Onur Kurulu; maddi ve manevi yardımları ile vakfı ve vakıfça hazırlanıp uygulanacak tüm iş ve girişimleri destekleyen kurum, kuruluş ve şahsiyetlerden meydana gelir. Onur üyeliği, Yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin onayı ile gerçekleşir. TBMM Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanları, Vakıflar Genel Müdürü, Karabük Valisi, Safranbolu Kaymakamı, Safranbolu Belediye Başkanı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Müdürü bu kurulun tabii üyeleridir.

HUZUR HAKKI

 

MADDE 17- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. (üyeler arasında kamu görevlisinin bulunması halinde, 5072 sayılı kanunun 2nci maddesinin (e) bendi gereğince huzur hakkı ödenmez)

RESMİ SENED DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinden en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

MADDE 19- Vakıf Siyasetle iştigal etmez.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Safranbolu Belediyesine veya hazineye devredilir. Vakfın feshi, ancak Yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

 

 

Safranbolu
Safran
iletişim


Copyright © 2020